Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (cập nhật đầu năm)


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
     Phan Thiết, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Năm học 2020-2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
TT
Nội dung
TS
Trình độ đào tạo
Hạng chức danh nghề nghiệp
Chuẩn nghề nghiệp
TS
ThS
ĐH
TC
Dưới TC
Hạng III
Hạng II
Hạng I
Xuất sắc
Khá
TB
Kém
Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên
114
 
39
63
02
03
07
98
01
 
 
 
 
 
I
Giáo viên (Trong đó số giáo viên dạy môn):
95
 
35
60
0
0
0
95
0
 
 
 
 
 
1
Toán
17
 
07
10
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
2
08
 
06
02
 
 
 
08
 
 
 
 
 
 
3
Hóa
09
 
07
02
 
 
 
09
 
 
 
 
 
 
4
Sinh
06
 
03
03
 
 
 
06
 
 
 
 
 
 
5
Tin
07
 
00
07
 
 
 
07
 
 
 
 
 
 
6
KTNN
01
 
00
01
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
7
KTCN
02
 
01
01
 
 
 
02
 
 
 
 
 
 
8
Ngữ văn
10
 
04
06
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
9
Lịch sử
05
 
03
02
 
 
 
05
 
 
 
 
 
 
10
Địa lý
06
 
01
05
 
 
 
06
 
 
 
 
 
 
11
GDCD
04
 
00
04
 
 
 
04
 
 
 
 
 
 
12
Anh văn
09
 
03
06
 
 
 
09
 
 
 
 
 
 
13
Thể dục
06
 
00
06
 
 
 
06
 
 
 
 
 
 
14
Quốc phòng
03
 
00
03
 
 
 
03
 
 
 
 
 
 
15
Tiếng Pháp
01
 
01
00
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
16
Nhạc
01
 
00
01
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
II
Cán bộ quản lý
 04
 
04
00
 
 
 
03
01
 
 
 
 
 
1
Hiệu trưởng
01
 
01
00
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
2
Phó hiệu trưởng
03
 
03
00
 
 
 
02
01
 
 
 
 
 
III
Nhân viên
15
 
 01
01
 01
 04
 
15
 
 
 
 
 
 
1
Thư viện
2
 
 00
00
02
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
Thiết bị
1
 
 
01 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
CNTT
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
4
Kế toán
1
 
 
01 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
5
Thủ quỹ
1
 
 
 
 
01
 
1
 
 
 
 
 
 
6
Văn thư
1
 
 
01
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
7
Y tế
1
 
 
 
 01
 
 
1
 
 
 
 
 
 
8
Giáo vụ
1
 
 
 
 
01 
 
1
 
 
 
 
 
 
9
Khác
7
 
 
 
 01
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Dương Đức Tuấn

 

THƯ VIỆN ẢNH