Kế hoạch quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quy định số 114-QĐ TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.


THƯ VIỆN ẢNH