Thông báo Danh sách học sinh khối 10 năm học 2023 – 2024


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số: 354/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 26 tháng 8 năm 2023

 
 
THÔNG BÁO
Danh sách học sinh khối 10 năm học 2023 – 2024
Căn cứ danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 và học sinh đã đến Trường làm thủ tục nhập học, nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo Danh sách học sinh khối 10 năm học 2023 – 2024 gồm các lớp như sau:
- Lớp 10 chuyên Toán (10T) tải tại đây
- Lớp 10 chuyên Tin học (10I) tải tại đây
- Lớp 10 chuyên Vật lí (10L) tải tại đây
- Lớp 10 chuyên Hóa học (10H) tải tại đây
- Lớp 10 chuyên Sinh học (10S) tải tại đây
- Lớp 10 chuyên Ngữ văn (10V) tải tại đây
- Lớp 10 chuyên Lịch sử (10U) tải tại đây
- Lớp 10 chuyên Địa lí (10D) tải tại đây
- Lớp 10 chuyên Anh gồm 10A1 tải tại đây và 10A2 tải tại đây
- Lớp 10 không chuyên gồm 10C1 tải tại đây , 10C2 tải tại đây (định hướng Khoa học tự nhiên) và 10C3 tải tại đây (định hướng Khoa học xã hội). Ngoài ra, trong các lớp trên có 76 học sinh học môn học tự chọn tiếng Pháp chia thành 2 lớp 10P1 và 10P2 tải tại đây
Mỗi học sinh có 4 môn học lựa chọn có Danh sách đính kèm. Ví dụ em Trần Huỳnh Trúc An lớp 10A1 có 4 môn học lựa chọn là Vật lí, Hóa học, Sinh học (10A1), Tin học (10I4) nghĩa là các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học học tại lớp 10A1, môn Tin học học tại lớp 10I4.
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo./.
 Nơi nhận:
- HĐSP;
- Website của Trường;
- Email toantruong@thd.vn;
- Email hocsinhtoantruong@thd.edu.vn;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
Dương Đức Tuấn
 

THƯ VIỆN ẢNH