NỘI QUY HỌC SINH


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
Số: 448/QĐ-THPTC-THĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phan Thiết, ngày 26 tháng 11 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy học sinh
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ đề nghị của Bộ phận giáo vụ.
                                                          QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Nội quy học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.
Điều 2.
1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Bộ phận giáo vụ có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận trong nhà trường tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện Nội quy này.
3. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến Nội quy này đến học sinh và phụ huynh lớp mình phụ trách.
Điều 3. Các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;  
- Lưu: VT.                                                             
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Dương Đức Tuấn
 
 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 TRẦN HƯNG ĐẠO
 
NỘI QUY HỌC SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-THPTC-THĐ ngày 26/11/2020)
            A. Học sinh có những nhiệm vụ sau đây:
1/ Đi học, sinh hoạt dưới cờ hoặc tham gia các hoạt động giáo dục của Trường phải có trang phục đúng quy định (đồng phục nhà trường, áo thanh niên và trang phục khác được Ban giám hiệu cho phép); không để kiểu tóc lập dị, khác lạ, dùng trang sức, trang điểm không phù hợp;
2/ Giữ gìn vệ sinh môi trường; vệ sinh cá nhân; không trang điểm (tô son, đánh phấn…), sơn móng tay, móng chân, nhuộm tóc để trang điểm khi đi học;
3/ Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước;
4/ Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đến lớp phải làm bài và học bài đầy đủ. Phải mang đầy đủ sách vở và các dụng cụ học tập theo yêu cầu của giáo viên;
5/ Ra vào lớp học đúng theo hiệu lệnh. Khi nghỉ học, phụ huynh phải xin phép theo quy định;
6/ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tham gia công tác xã hội;
7/ Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường;
8/ Kính trọng, lễ phép, cúi chào khi gặp thầy cô, nhân viên và khách đến trường;
9/ Hành vi, ngôn ngữ, giao tiếp, ứng xử với bạn bè và người khác (kể cả trên mạng xã hội) phải đúng mực, trung thực và tôn trọng sự khác biệt; không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây bất hòa, mất đoàn kết.
B. Học sinh không được có các hành vi sau đây:
1/ Có thái độ vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác;
2/ Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
3/ Đánh nhau, tụ tập, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng;
4/ Làm việc riêng trong giờ học; Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị điện tử trong lớp học ngoài mục đích học tập và không được giáo viên cho phép.
5/ Trốn học, nói tục, chửi thề; đánh bạc, lưu hành, sử dụng văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ; tham gia tệ nạn xã hội;
6/ Sử dụng ma tuý, hung khí, chất gây cháy nổ, rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác;
7/ Sử dụng xe gắn máy phân khối lớn khi chưa có bằng lái; đậu xe hoặc tụ tập trước cổng trường gây cản trở giao thông./.
                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                          (đã ký)
 
 
                     Dương Đức Tuấn
 

 

THƯ VIỆN ẢNH