Thông báo tập trung học sinh toàn trường đầu năm học 2020-2021


11:37:27 01-09-2020
Lượt xem: 985
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số: /TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 1 tháng 9 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về việc tập trung học sinh toàn trường đầu năm học 2020- 2021

1. Tập trung học sinh toàn trường ( khối 10,11,12, và lớp 9G năm học 2020-2021) để làm công tác tổ chức đầu năm, chuẩn bị Lễ khai giảng năm học mới.
Thời gian: từ 14g00-17g00 thứ Sáu (ngày 4/9/2020)

2. Tập trung học sinh toàn trường để tổ chức Lễ Khai giảng năm học

Thời gian: 6g30 thứ Bảy (ngày 5/9/2020)

Nhà trường đề nghị các em học sinh các khối 10,11,12, và lớp 9G có mặt tại trường đúng thời gian như trên.

Lưu ý: Khi đến trường, học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ( mang khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi tiếp xúc).

Nơi nhận:
- BGH (email);
- CTCĐ, BHĐNK, TTCM (email);
- TB HĐSP (email);
- Lưu: VP.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
Đã ký và đóng dấu
 
Nguyễn Kim Thư
 

THƯ VIỆN ẢNH