Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ: 2017-2022

                                               

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đoàn Ngọc Minh

Chủ tịch

0946 225759

2

Phạm Thị Xuân Rớt

Phó chủ tịch

0913 646641

3

Mai Xuân Phong

Ủy viên - CN UBKT

0918 560806

4

Thái Thụy Thân Thương

Ủy viên - Thủ quỹ

0362573141

5

Phan Hồng Khương

Ủy viên – Kế toán

0383592392