Thông báo Về việc tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2021- 2022


SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số: 217/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 26 tháng 6 năm 2021

 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Lịch sử
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2021- 2022
 
 
 
 
          Căn cứ ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 213/TTr-THPTC-THĐ ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc phương án xét tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Năm học 2021- 2022, nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo tuyển bổ sung thí sinh vào lớp chuyên Lịch sử như sau:
           1. Đối tượng và điều kiện tuyển bổ sung: Tất cả các thí sinh không trúng tuyển thỏa mãn các điều kiện sau:
           a) Thí sinh có đơn xin xét tuyển bổ sung và cam kết (được phụ huynh xác nhận đồng ý) theo mẫu Nhà trường và nộp đúng thời gian quy định.
           b) Có tổng số điểm các bài thi môn không chuyên (Ngữ văn, tiếng Anh, Toán) và một môn chuyên có điểm cao nhất (không nhân hệ số) đạt từ 28,00 điểm trở lên. Trong đó không có bài thi nào điểm từ 2,00 trở xuống.
            c) Điểm trung bình môn (ĐTBm) Lịch sử cuối năm học lớp 9 đạt từ 7,0 trở lên.
            2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung
            - Đơn xin xét tuyển bổ sung (mẫu đơn tải tại đây);
            3. Thu nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung:
             Hồ sơ xin xét tuyển bổ sung nộp trực tiếp tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, từ ngày ngày 28/6/2021 đến ngày 30/6/2021.
             + Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00.
             + Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00.
             4. Cách xét tuyển bổ sung
             Căn cứ theo tổng điểm (nêu ở mục 1b) để chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
             5. Công bố kết quả xét tuyển bổ sung và thu nhận hồ sơ
             - Nhà trường sẽ công bố công khai kết quả xét tuyển bổ sung bằng hình thức đăng tải trên website của Trường (tranhungdao-binhthuan.edu.vn) sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt .
             Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Sở GD-ĐT (để báo cáo);
- Đăng tải trên website;
- Lưu: VP, HSTS.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
Dương Đức Tuấn

 

THƯ VIỆN ẢNH