Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021


UBND TỈNH BÌNH THUẬN                            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2079/SGDĐT-TCCB&QLCLGD

V/v hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và    kiểm định chất lượng giáo dục  năm học 2020 - 2021

Kính gửi: 

Bình Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

 • Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
 • Phòng Văn xã huyện Phú Quý;
 • Các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh;
 • Trường THCS&THPT Lê Lợi; - Trường TH, THCS&THPT  Lê Quý Đôn;
 • Trung tâm GDNN&GDTX các huyện, thị xã.

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học

2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021 như sau:

A. Công tác khảo thí 

         I. Thi chọn học sinh giỏi các cấp

1. Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia

 1. Môn thi

Tổ chức thi 09 môn thi, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. Mỗi môn thi 02 vòng: Vòng 1 và Vòng 2.

 1. Đối tượng dự thi

Học sinh đang theo học tại các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN&GDTX trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là đơn vị) có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của năm học 2019 – 2020 từ KHÁ trở lên.

 1. Phạm vi nội dung thi
 • Tuyển chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh (Vòng 1)

Theo chương trình giáo dục THPT hiện hành, tính đến thời điểm dự thi.

 • Tuyển chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT (Vòng 2) 

Thực hiện theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT của Bộ GDĐT.

d) Hồ sơ đăng ký dự thi

         Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

 • Bản sao Giấy khai sinh của thí sinh;
 • Thẻ học sinh của thí sinh (do đơn vị cấp, có ảnh và dấu giáp lai);  - Bảng ghi tên thí sinh đăng ký dự thi (Theo mẫu THPT1 - Lưu ý: danh sách thí sinh xếp theo thứ tự môn thi như sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học);
 • Phiếu xác nhận kết quả học tập năm học 2019 – 2020 của các thí sinh theo từng môn thi (Theo mẫu THPT2).

đ) Đăng ký dự thi 

 • Các đơn vị gửi Hồ sơ đăng ký dự thi về Trường THPT chuyên Trần Hưng

Đạo, đồng thời gửi bản mềm của mẫu THPT1 và mẫu THPT2 qua địa chỉ email thihocsinhgioitinh@thd.vn  trước ngày 05/10/2020;

 • Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tập hợp thống kê báo cáo số lượng thí sinh theo từng môn thi gửi về Sở GDĐT (qua Phòng TCCB&QLCLGD) trước ngày 09/10/2020.

Lưu ý: 

 • Riêng Bảng ghi tên thí sinh đăng ký dự thi ngoài 01 bản gửi về Trường

THPT chuyên Trần Hưng Đạo trong Hồ sơ đăng ký dự thi, các đơn vị phải gửi về Sở GDĐT 01 bản (qua Phòng TCCB&QLCLGD) và 01 bản lưu tại đơn vị; - Hồ sơ đăng ký dự thi không hoàn trả cho đơn vị sau khi thi.

          e) Địa điểm thi

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (toàn tỉnh thi chung 01 Hội đồng).

 1. Lịch thi

 

Ngày

Buổi

Nội dung

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

13/10/2020

SÁNG

08h00: Lãnh đạo, thư ký, công an, nhân viên bảo vệ, phục vụ Hội đồng Coi thi bắt đầu làm việc.

14/10/2020

SÁNG

08h00: Họp toàn thể Hội đồng Coi thi.

CHIỀU

14h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

15/10/2020

SÁNG

07h00: Khai mạc Hội đồng Coi thi.

Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh -

Vòng 1 (09 môn)

180 phút/môn

07h50

08h00

16/10/2020

SÁNG

Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi

quốc gia - Vòng 2 (09 môn)

180 phút/môn

07h50

08h00

 1. Thành lập Đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT         - Số lượng: 06 học sinh/môn;
 • Thời gian học tập trung: 08 tuần;
 • Địa điểm học tập trung: Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo;
 • Học sinh được chọn vào Đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT nếu kết quả học tập học kỳ I năm học 2020 – 2021 không đủ điều kiện theo Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được hợp nhất tại Văn bản số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT sẽ xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi kế tiếp;
 • Để đảm bảo chất lượng Đội tuyển dự thi học sinh quốc gia THPT, Sở GDĐT giao trách nhiệm cho Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từ đầu năm học đến khi dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT cho học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thuộc đối tượng dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia (Giai đoạn 1) và Đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT (Giai đoạn 2);
 • Sở GDĐT ra quyết định thành lập Đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT và quyết định thành lập Ban tổ chức ôn thi. 

 i) Niêm phong và bàn giao bài thi của Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia

 Ngay sau khi kết thúc buổi thi của Vòng 2, Chủ tịch Hội đồng Coi thi bàn giao trực tiếp bài thi và hồ sơ thi về Sở GDĐT, gồm có:

 • Bì số 1: Đựng bài thi từng môn/phòng của mỗi buổi thi kèm theo Phiếu thu bài thi môn đó. Ngoài bì ghi rõ: tên môn thi, số bài thi, số tờ giấy thi. Trên mép bì niêm phong có đủ chữ ký của lãnh đạo Hội đồng Coi thi và 02 cán bộ coi thi;
 • Bì số 2: Đựng tất cả các Bì số 1 của mỗi buổi thi và niêm phong ngay cuối mỗi buổi thi. Ngoài bì ghi rõ: ngày thi thứ nhất (Vòng 1) hoặc ngày thi thứ hai (Vòng 2). Trên mép bì niêm phong có đủ chữ ký của lãnh đạo, thư kí Hội đồng Coi thi và 02 cán bộ coi thi đại diện;
 • Bì số 3: Đựng tất cả Biên bản, Danh sách thí sinh theo phòng thi, Bảng ghi tên dự thi có chữ ký của thí sinh. Trên mép bì niêm phong có đủ chữ ký của lãnh đạo, thư kí Hội đồng Coi thi và 02 cán bộ coi thi đại diện.
 1. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT    Thực hiện theo lịch thi của Bộ GDĐT.
 2. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở (THCS) cấp tỉnh
 1. Môn thi

Tổ chức thi 08 môn thi, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

 1. Đối tượng dự thi

Học sinh đang theo học lớp 8 hoặc lớp 9 tại các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của học kỳ I năm học 2020 – 2021 từ KHÁ trở lên.

 1. Phạm vi nội dung thi

Theo chương trình toàn cấp THCS hiện hành có nâng cao, trọng tâm là chương trình lớp 8, 9 tính đến thời điểm thi.

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi Bao gồm:
 • Bản sao Giấy khai sinh của thí sinh;
 • Thẻ học sinh của thí sinh (do nhà trường cấp, có ảnh và dấu giáp lai);
 • Bảng ghi tên thí sinh đăng ký dự thi (Theo mẫu THCS1 - Lưu ý: danh sách thí sinh xếp theo thứ tự môn thi như sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học);
 • Phiếu xác nhận kết quả học tập của học kỳ I năm học 2020 – 2021 của các thí sinh theo từng môn thi (Theo mẫu THCS2).

đ) Đăng ký dự thi

 • Sở GDĐT giao nhiệm vụ cho các phòng GDĐT lập hồ sơ dự thi cho thí sinh trên địa bàn và gửi về Phòng TCCB&QLCLGD - Sở GDĐT (bản giấy, bản mềm qua Email: phongktkd.sobinhthuan@moet.edu.vn) trước ngày 04/3/2021; - Riêng Phòng GDĐT thành phố Phan Thiết, Sở GDĐT giao nhiệm vụ thu nhận và lập hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo; Trường TH, THCS&THPT Lê Quý Đôn; Trường THCS&THPT Lê Lợi. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo; Trường TH, THCS&THPT Lê Quý Đôn; Trường THCS&THPT Lê Lợi lập hồ sơ đăng ký dự thi cho học sinh của trường mình và gửi về cho Phòng GDĐT thành phố Phan Thiết tổng hợp, đồng thời phối hợp với Phòng GDĐT thành phố Phan Thiết như một đơn vị trực thuộc trong việc thành lập Hội đồng Coi thi; - Số lượng thí sinh dự thi: 

+ Tối đa 180 thí sinh/08 môn thi/huyện (thị xã, thành phố); 

+ Riêng số lượng thí sinh dự thi của Phòng GDĐT thành phố Phan Thiết không tính số lượng thí sinh đăng ký dự thi của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo; Trường TH, THCS&THPT Lê Quý Đôn; Trường THCS&THPT Lê Lợi;

+ Để đảm bảo chất lượng cho Kỳ thi, Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn xã huyện Phú Quý (sau đây viết tắt là các phòng GDĐT); Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo; Trường TH, THCS&THPT Lê Quý Đôn; Trường THCS&THPT Lê Lợi tổ chức thi tuyển chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh;

+ Trong trường hợp đặc biệt, các phòng GDĐT có số lượng thí sinh đăng ký dự thi vượt quá số lượng quy định trên, phải có văn bản xin ý kiến của Sở GDĐT (qua Phòng TCCB&QLCLGD).

e) Tổ chức Hội đồng Coi thi

 • Thành lập Hội đồng Coi thi: Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là huyện) thành lập 01 Hội đồng Coi thi, Sở GDĐT ủy nhiệm cho phòng GDĐT sở tại đảm nhiệm toàn bộ công tác tổ chức Hội đồng Coi thi; 
 • Thành phần Hội đồng Coi thi gồm có:

 + Chủ tịch: Lãnh đạo phòng GDĐT sở tại;

 + 02 Phó Chủ tịch: 01 là Hiệu trưởng trường THCS nơi đặt Hội đồng Coi thi và 01 là lãnh đạo hoặc chuyên viên của phòng GDĐT khác;

 + 02 Thư ký: 01 là chuyên viên phòng GDĐT sở tại và 01 là chuyên viên phòng GDĐT/Lãnh đạo trường THCS/Giáo viên của huyện khác;

+ Cán bộ coi thi trong phòng thi: 02 giáo viên/phòng thi, trong đó: 01 là giáo viên huyện khác và 01 là giáo viên sở tại;

          + Cán bộ coi thi ngoài phòng thi: 01 giáo viên/phòng thi, là giáo viên sở tại;

 + Bộ phận bảo vệ, phục vụ: 01 công an, 01 bảo vệ, 01 y tế, 01 phục vụ và 01 kế toán.

 • Các phòng GDĐT được ủy nhiệm tổ chức Hội đồng Coi thi chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng GDĐT có liên quan chọn cử nhân sự tham gia làm nhiệm vụ tại chỗ và tại huyện khác theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi hiện hành của Bộ GDĐT và hướng dẫn thi của Sở GDĐT;
 • Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng Coi thi sở tại; - Phòng GDĐT sở tại thông báo bằng văn bản về số lượng phòng thi, địa điểm đặt Hội đồng Coi thi đến các phòng GDĐT có liên quan trước ngày 04/3/2021;
 • Sở GDĐT thông báo điều chuyển cán bộ làm công tác coi thi trước ngày 01/3/2021;
 • Riêng Phòng Văn xã huyện Phú Quý đảm nhiệm việc tổ chức Hội đồng Coi thi tại huyện Phú Quý và sử dụng lực lượng làm nhiệm vụ coi thi tại chỗ, không điều động chéo;
 • Kinh phí tổ chức: Đơn vị cử cán bộ, giáo viên thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành cho cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị mình khi được phòng GDĐT điều động tham gia làm nhiệm vụ tại huyện khác, phòng GDĐT sở tại chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng Coi thi theo quy định;
 • Lập danh sách phòng thi           

+ Bố trí không quá 24 thí sinh/phòng thi, có thể ghép nhiều môn thi trong cùng 01 phòng thi nhưng phải lập Bảng ghi tên thí sinh dự thi và thu bài riêng cho từng môn thi;

+ Bảng ghi tên thí sinh dự thi (Theo mẫu THCS3): Được lập riêng cho từng môn thi, phòng thi và danh sách thí sinh được xếp theo thứ tự ABC của tên thí sinh;

+ Quy định đánh số báo danh: Gồm 6 chữ số XXYYZZ. Trong đó: XX là mã phòng GDĐT, YY là mã môn thi và ZZ là số thứ tự theo tên học sinh sau khi được sắp theo thứ tự ABC của tên học sinh từ 01 đến hết số học sinh mỗi môn thi. Mã phòng GDĐT và mã môn thi được quy định như sau:

 

STT

Tên phòng

GDĐT

Mã phòng

GDĐT

(XX)

1

Phan Thiết

01

2

Tuy Phong

03

3

Bắc Bình

05

4

Hàm Thuận Bắc

07

5

Hàm Thuận Nam

09

6

Hàm Tân

11

7

Tánh Linh

13

8

Đức Linh

15

9

Phú Quý

17

10

La Gi

19

 

 

STT

Môn thi

Mã  môn thi 

(YY)

1

Ngữ văn

02

2

Toán

04

3

Vật Lý

06

4

Hóa học

08

5

Sinh học

10

6

Tiếng Anh

12

7

Lịch sử

14

8

Địa lý

16

 

 • Ấn phẩm thi: Các phòng GDĐT liên hệ Phòng TCCB&QLCLGD – Sở GDĐT nhận ấn phẩm thi trước ngày 14/3/2021.
 1. Lịch thi

Ngày

Buổi

Nội dung

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

22/3/2021

SÁNG

08h00: Lãnh đạo, thư ký, công an, nhân viên bảo vệ, phục vụ Hội đồng Coi thi bắt đầu làm việc.

23/3/2021

SÁNG

08h00: Họp toàn thể Hội đồng Coi thi (kiểm tra hồ sơ thí sinh, điều kiện cơ sở vật chất, ấn phẩm thi, thống nhất kế hoạch tổ chức coi thi).

CHIỀU

14h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lich thi.

24/3/2021

SÁNG

07h00: Khai mạc Hội đồng Coi thi.

Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh (08 môn)

150 phút/môn

07h50

08h00

           

 1. Đề thi

Sở GDĐT thành lập các Đoàn Vận chuyển và bàn giao đề thi đến các Hội đồng Coi thi vào ngày 23/3/2021. Riêng Hội đồng Coi thi đặt tại huyện Phú Quý, Sở GDĐT sẽ gửi đề thi qua đường Bưu điện.

 1. Niêm phong và bàn giao bài thi của Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh

 Ngay sau khi kết thúc buổi thi, Chủ tịch Hội đồng Coi thi chịu trách nhiệm gửi bài thi và hồ sơ thi về Sở GDĐT (có thể gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh), gồm có:

 • Bì số 1: Đựng bài thi từng môn/phòng kèm theo Phiếu thu bài thi môn đó. Ngoài bì ghi rõ: tên môn thi, số bài thi, số tờ giấy thi. Trên mép bì niêm phong có đủ chữ ký của lãnh đạo Hội đồng Coi thi và 02 cán bộ coi thi;
 • Bì số 2: Đựng tất cả các Bì số 1. Ngoài bì ghi rõ: Tên Hội đồng Coi thi, số lượng Bì số 1 theo môn thi. Trên mép bì niêm phong có đủ chữ ký của lãnh đạo, thư kí Hội đồng Coi thi và 02 cán bộ coi thi đại diện;
 • Bì số 3: Đựng tất cả Biên bản, Danh sách thí sinh theo phòng thi, Bảng ghi tên dự thi có chữ ký của thí sinh, quyết định thành lập Hội đồng Coi thi. Trên mép bì niêm phong có đủ chữ ký của lãnh đạo, thư kí Hội đồng Coi thi và

02 cán bộ coi thi đại diện;

- Địa chỉ nơi nhận bài thi, hồ sơ thi:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Số 10 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 1. Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Hoàn thành trước ngày 01/6/2021.
 2. Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông       Thực hiện theo lịch thi của Bộ GDĐT.
 3. Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo và các trường THPT công lập

Tổ chức thi vào các ngày 10, 11, 12 và 13/6/2021.

 1. Kiểm tra sát hạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường PT DTNT tỉnh Tổ chức kiểm tra vào ngày 05/6/2021.

           

 (Đối với các Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo và các trường THPT công lập, kiểm tra sát hạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường PT DTNT tỉnh, Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng khi Bộ GDĐT có văn bản hướng dẫn chính thức về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021).

B. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Tiếp tục kiểm tra công tác tự đánh giá ở các bậc học trong toàn tỉnh, bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo các bộ Tiêu chuẩn của Bộ GDĐT. 

Tiến hành đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đủ điều kiện đăng ký đánh giá ngoài trên địa bàn tỉnh.

        I. Công tác tự đánh giá cơ sở sở giáo dục

 1. Đối với giáo dục mầm non thực hiện theo các văn bản - Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (Thông tư 19);

          - Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non (Công văn số 5942).

2. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo các văn bản

 • Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (Thông tư 17);
 • Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư 18);
 • Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông Công văn số 5932).

3. Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện theo các văn bản - Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ

GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư 42);

- Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Công văn số 8987).

II. Công tác đánh giá ngoài 

1. Đối với các phòng GDĐT, Phòng Văn xã huyện Phú Quý

 • Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá (cập nhật đến năm học 2019 2020) của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc chưa được đánh giá ngoài theo đúng quy định tại các Thông tư 17, 18, 19 và Công văn số 5932 và Công văn số 5942; 
 • Tiếp tục triển khai và hoàn thành công tác đánh giá ngoài các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đã đăng ký đánh giá trong năm 2020;
 • Chọn ít nhất 15 trường đăng ký đánh giá ngoài của năm học 2020 –

2021 và báo cáo bằng văn bản về Sở GDĐT trước ngày 15/10/2020;

- Chủ động tham mưu các quyết định thành lập các đoàn Đánh giá ngoài gửi về Sở GDĐT (qua địa chỉ Email: phongktkd.sobinhthuan@moet.edu.vn) để ra quyết định. 

 1. Đối với các trường THPT

Đối với các trường đã được Sở GDĐT cấp Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (thực hiện trước ngày 31/12/2018) tiến hành rà soát lại thời gian đã được chứng nhận chất lượng giáo dục; ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị của Chứng nhận, trường phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá theo quy định tại Điều 23 và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 26 của Quy định ban hành kèm theo Thông tư 18 để được công nhận lại.

Các trường đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Quy định ban hành kèm theo Thông tư 18, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. Trong năm học 2020 – 2021, Sở GDĐT triển khai thực hiện đánh giá ngoài các trường chưa đánh giá ngoài theo quy định và đánh giá ngoài các trường đề nghị nâng cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục, thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021.

Các trường cập nhật báo cáo tự đánh giá đến năm học 2019 – 2020, hoàn thành trong tháng 10/2020.

 1. Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên
 • Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá (cập nhật đến năm học 2019 2020) theo đúng quy định tại Thông tư 42 và Công văn số 8987; 
 • Đăng ký đánh giá ngoài của năm học 2020 – 2021 và báo cáo bằng văn bản về Sở GDĐT trước ngày 15/10/2020.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Sở GDĐT (qua Phòng TCCB&QLCLGD) – ĐT: 0252.3829560, 0252.3829622, 0252.2461424) để có hướng giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

 • Như trên;                                                                                                                              (đã ký)
 • GĐ Sở, các Phó GĐSở;
 • VP Sở, TTra Sở;
 • Phòng GDTrH&GDCN-GDTX, KHTC;
 • Lưu: VT, TCCB&QLCLGD (V.9).

                                  Phan Đoàn Thái

                                                             (Tải văn bản gốc tại đây)                             

THƯ VIỆN ẢNH