Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo


Họ và tên: DƯƠNG ĐỨC TUẤN
Chức vụ: Hiệu trưởng
Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý 
Phụ trách chung và chỉ đạo, quản lý công tác nhân sự;                                                                              kế hoạch, tài chính; khen thưởng, kỷ luật; tuyển sinh.             

 

Họ và tên: NGUYỄN HIẾU
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Năm sinh: 1963
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Phụ trách công tác giảng dạy phổ thông; các hoạt động giáo dục; quản lý công nghệ thông tin.                                        

 

Họ và tên: NGUYỄN KIM THƯ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp Giảng dạy
Phụ trách công tác khảo thí; kiểm định chất lượng; hoạt động ngoại khóa; Đề án Ngoại ngữ.           
 
 
Họ và tên: LÊ TRƯỜNG GIANG
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Toán giải tích 
Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; nghiên cứu khoa học; an ninh nội bộ trường học.                                                           

THƯ VIỆN ẢNH