Thông báo hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
10:46:24 11-10-2014
Lượt xem: 7870

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 964 /SGDĐT-GDTrH

V/v Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

Bình Thuận, ngày 13 tháng 5  năm 2013

 

     Kính gửi:

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

    - Hiệu trưởng các trường THPT;

                            - Các Trung tâm GDTX-HN.

Thực hiện Thông tư  số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Các trường THPT và các Trung tâm GDTX-HN: Triển khai quán triệt Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến từng cán bộ, giáo viên trong đơn vị; đồng thời lập kế hoạch bắt đầu tổ chức Hội thi cấp trường từ năm học 2013 – 2014;

2. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo đến các đơn vị trực thuộc, yêu cầu triển khai quán triệt Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến từng cán bộ, giáo viên trong đơn vị, lập kế hoạch tổ chức Hội thi cấp trường bắt đầu từ năm học 2013 - 2014. Tổ chức Hội thi cấp huyện từ năm học 2014 – 2015.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 4 năm một lần, có hướng dẫn riêng (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau).

          Nhận được thông báo này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                            

- Như trên;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;

- TTra, TH, VP Sở       

- Lưu: VT, GDTrH, (VTiến-50).

               KT.GIÁM ĐỐC

              PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                     (đã ký)

 

 

              Huỳnh Sanh Nhẫn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725584
Số người online: 88
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website